Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thực hiện công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn sinh học, cấp THPT của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh ĐakNông. PPCT môn sinh học 10  chương trình chuẩn theo hướng giảm tải.

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THEO HƯỚNG GIẢM TẢI MÔN SINH HỌC LỚP 10

(CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

Cả năm  : 37 tuần – 35 tiết (Học kì I : 19 tuần – 19 tiết, Học kì II: 18 tuần – 16 tiết)

--------------

HỌC KÌ I: 19 tuần – 19 tiết

 

Tuần

Tiết

Bài

Nội dung

Ghi chú(Giảm tải)

Phần I: Giới thiệu chung về thế giới sống ( 3 tiết LT)

1

1

1

Các cấp tổ chức của thế giới sống  

 

2

2

Các cấp tổ chức của thế giới sống (tiếp theo)

Tăng nhiều thời gian cho mục II

3

3

2

Các giới sinh vật

 

Phần II:  Sinh học tế bào

Chương I:  Thành phần hóa học của tế bào ( 3 tiết LT + 1BT)

4

4

3 + 4

Các nguyên tố hóa học của tế bào và nước, Cacbohidrat và lipit  

Không giải thích chi tiết hình 4.1

5

5

5

 Protein

Mục I , bài 5, trang23 : Chỉ dạy sơ lược

6

   6

6

Axit Nuclêic

 

7

7

 

Bài tập

 

Chương II: Cấu trúc của tế bào  (6 tiết: 4 LT + 1 TH + 1 KT)

8

8

7

Tế bào nhân sơ

Chú ý: Chủ yếu phân tích chức năng, không phân tích chi tiết cấu trúc các bộ phận, các bào quan của tế bào.

Bài 10: Không dạy mục VIII.

9, 10

9,10

8,9,10

Tế bào nhân thực

11

11

    11

Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 

12

12

 

Kiểm tra 1 tiết

 

13

13

    12

Thực hành Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

 

Chương III: Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào

(6 tiết: 4 LT + 1 ÔT + 1 KT)

14

14

13

Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Không dạy kiến thức: Dòng 8 đến dòng 10-T 54.(Ở trạng thái ...)

15

15

14

Enzim và vai trò enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

 

16

16

16

Hô hấp tế bào

Không dạy hình vẽ:

16.2 và 16.3 ở trang 63

17

17

17

Quang hợp

Không dạy hình 17.2 trang 67, học sinh chỉ cần nắm được nguyên liệu và sản phẩm, không đi tìm hiểu sâu về cơ chế

18

18

 

Ôn tập học kì I

 

19

19

 

 

Kiểm tra học kỳ I

 

HỌC KÌ II: 18 tuần – 16 tiết

 

20

20

15

Thực hành một số thí nghiệm về Enzim

 

Chương IV:  Phân bào  (3 tiết: 2LT + 1 TH)

21

21

18

Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân

 

22

22

19

Giảm phân

 

23

23

20

Thực hành Quan sát các kỳ nguyên phân

trên tiêu bản rễ hành

 

Phần III:  Sinh học vi sinh vật

Chương I: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (2 tiết: 1LT + 1TH)

 

24

24

22

Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng  ở vi sinh vật

Không dạy mục III trang 88, chuyển phần này sang dạy thực hành

25

25

24

Dạy: Mục II trang 92 của bài 23 và phần lí thuyết bài: Thực hành lên men êtilic và Lactic

Không dạy mục I trang 91, mục III trang 93 của bài 23

Chương II: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật (4 tiết: 2LT + 1TH + 1KT)

26

26

25 + 26

Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật,

Bài 26: Chỉ giới thiệu các hình thức sinh sản của VSV

27

27

27

Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng VSV

 

28

28

28

Thực hành bài lên men êtylic và lên men lactic và bài quan sát một số vi sinh vật

 

29

29

 

Kiểm tra 1 tiết

Chương III: Virut và bệnh truyền nhiễm  (6tiết: 4 LT  +  1 ÔT + 1 KT)

30

30

29

Cấu trúc các loại vi rút

 

31

31

30

Sự nhân lên của vi rút trong tế bào chủ

 

32

32

31, 32

Vi rút gây bệnh, ứng dụng của vi rút trong thực tiễn. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

 

33

33

 

Bài tập

 

34

34

 

Ôn tập học kì II

 

35

35

 

Kiểm tra học kỳ II

36,37

36,37

 

 

 Hằng Nga