16/11/2017 23:02 (GMT+7)
21/09/2011 15:09 (GMT+7)
Thực hiện công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn sinh học, cấp THPT của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh ĐakNông. PPCT môn sinh học 10  chương trình chuẩn theo hướng giảm tải.