Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Từ năm 1977 đến nay, các thầy đã góp phần to lớn trong việc duy trì và phát triển nhà trường

 1.jpg

NGUYỄN VĂN HUỆ

TỐT NGHIỆP ĐHSP VINH – Năm 1977

Môn: Ngữ Văn

HIỆU TRƯỞNG Từ 9/1977 đến 10/1984

 2.jpg


NGUYỄN NINH

TỐT NGHIỆP ĐHSP VINH – Năm 1979

Môn: Toán học

HIỆU TRƯỞNG Từ 9/1986 đến 9/1989

 3.jpg


NGUYỄN NGHIỄM

TỐT NGHIỆP ĐHSP VINH – Năm 1979

Môn: Ngữ Văn

HIỆU TRƯỞNG Từ 9/1989đến 1/2004

 4.jpg


NGUYỄN VĂN ĐƯỢC

TỐT NGHIỆP ĐHSP VINH – Năm 1981

Môn: Ngữ Văn

HIỆU TRƯỞNG Từ 1/2004 đến 2013

 

 


PHAN SỸ QUANG

TỐT NGHIỆP ĐHSP VINH, ThS Quản lý

Môn: Toán học

HIỆU TRƯỞNG Từ năm 2013 đến nay